September 21, 2018

Breaking News

สภา อบจ.โคราช เห็นชอบ”ผ่าโคราช”แยกจังหวัด เสนอตั้งเป็นจ.บัวใหญ่

 สภา อบจ.โคราช เห็นชอบ”ผ่าโคราช”แยกจังหวัด เสนอตั้งเป็นจ.บัวใหญ่

 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันนี้ 11กันยายน 2557 มีนายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท ประธานสภาฯทำหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม 39 คน จากจำนวน สจ.ทั้งหมด 48คนวาระสำคัญคือการพิจารณาเรื่องการเสนอร่าง พรบ.จัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ พ.ศ…

ก่อนหน้านี้ได้มีคณะกรรมการวิสามัญฯที่มีนายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท เป็นประธานกรรมการ โดยได้พิจารณาหลักเกณฑ์ตามกรอบของหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0304/17502 เมื่อวันที่ 4ธ.ค.2524 และมติ ครม.เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2524 ที่เคยใช้หลักเกณฑ์นี้แยกมาหลายจังหวัดในอดีตที่ผ่านมา

อันประกอบไปด้วยพื้นที่และสภาพภูมิศาสตร์ จำนวนอำเภออันประกอบไปด้วย อ.บัวใหญ่,อ.บ้านเหลื่อม,อ.ประทาย,อ.คง,อ.โนนแดง,อ.แก้งสนามนาง,อ.บัวลายและอ.สีดา รวมทั้งหลักเกณฑ์จำนวนประชากร โดยมี สมาชิกสภา(ส.อบจ.ในพื้นที่ 8อำเภอข้างต้นต่างลุกขึ้นอภิปรายให้การสนับสนุนและร้องขอให้สมาชิกได้ยกมือสนับสนุนให้สภาฯผ่านกฎหมายฉบับนี้

 อย่างไรก็ตามสมาชิกในเขตอำเภออื่นไม่มีผู้ใดอภิปรายคัดค้านร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ และนายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ในฐานะประธาน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโคราชเห็นด้วยกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ถึง 75% และได้ขอมติต่อสภา อบจ.ปรากฎว่าสมาชิกมีมติเห็นชอบ 32 เสียง งดออกเสียง 7 และไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย

สำหรับขั้นตอนของการแยกจังหวัดในชั้นนี้ เป็นเพียงความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และนำเข้าสู้สภา สนช.เพื่อเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งใสสถานการณ์ทางการเมืองจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ต้องรอดูกันต่อไป

Credit : ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก เฟซบุ๊ก  Korat Update

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557